Cài đặt SSL Let’s Encrypt với Certbot trên NGINX

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Nếu máy chủ web của bạn không sử dụng bất cứ Control Panel nào, và sử dụng LEMP Stack thuần thì trong bài viết này tối sẽ hướng dẫn bạn Cài đặt SSL Let’s Encrypt với Certbot trên NGINX. Xin mời các bạn theo dõi

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Đây là điều hiển nhiên rồi. Để cài được SSL thì bạn phải SSH vào máy chủ VPS đó

Bước 2: Cài đặt Certbot

 • Đối với CentOS
yum -y install epel-release
yum -y install certbot-nginx
 • Đối với Ubuntu
apt install certbot python3-certbot-nginx

Bước 3: Yêu cầu cấp phát chứng chỉ

Để yêu cầu cấp phát chứng chỉ bạn chạy lệnh với cú pháp sau. Lưu ý bạn hãy thay tên miền caissl.com của tôi bằng tên miền bạn muốn cái SSL

certbot --nginx -d caissl.com -d www.caissl.com

Sau đó khi được hỏi nhập vào thông tin. Bạn hãy nhập vào thông tin của bạn.

[root@template conf.d]# certbot --nginx -d caissl.com -d www.caissl.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): admin@caissl.com (Nhập email của bạn)
Starting new HTTPS connection (1): acme-v02.api.letsencrypt.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y  (Nhấn Y để đồng ý điều khoản)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: N  (Nhấn N để từ chối các thông tin, tin tức từ letsencrypt và Certbot )
Account registered.
Requesting a certificate for caissl.com and www.caissl.com
Performing the following challenges:
http-01 challenge for caissl.com
http-01 challenge for www.caissl.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/caissl.com.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/nginx.conf
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/caissl.com.conf
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/nginx.conf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://caissl.com and
https://www.caissl.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/caissl.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/caissl.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2022-09-20. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Như vậy đã cài đặt thành công SSL thông qua Certbot, đường đẫn lưu file chứng chỉ của website sẽ nằm tại đường dẫn tương ứng.

 - Certificate: /etc/letsencrypt/live/caissl.com/fullchain.pem
 - Private Key: /etc/letsencrypt/live/caissl.com/privkey.pem 

Để gia hạn chứng chỉ SSL tự động. Bạn nhập lệnh crontab -e sau đó dán vào đoạn mã sau

00 6 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet