Hướng dẫn cài chứng chỉ SSL trả phí trên HostVN script

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

script HostVN là một kịch bản Lemp Stack (Linux, Nginx, MariaDB, php-fpm). Cũng như các script khác thì script HostVN cũng hỗ trợ SSL miễn phí.

Nhưng trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài chứng chỉ SSL trả phí trên HostVN script.

Các file cài đặt SSL bắt buộc phải có bao gồm:

  • Certificate (file .pem)
  • CA (Chain_RootCA_Bundle.crt)
  • Private Key (file .key).

Bước 1: SSH vào VPS đã cài script này

Bước 2: Nhập chứng chỉ có sẵn lên

Lệnh để gọi menu trong script này là hostvn. Bạn hãy nhập hostvn sau đó enter để gọi bảng menu ra và chọn mục Quản lý SSL tương ứng số 2

Sau đó bạn chọn số 2 tướng ứng với SSL tra phi

Ở đây bạn quan tâm và chọn lần lượt mục số 2 và 3. Và trong đó bao gồm

  • Số 2: Tao CRT/CA: Ở mục này bạn nhập gộm chứng chỉ CRT và CA vào chung với nhau
  • Số 3: Tao Private Key: Mục này thì bạn chỉ cần nhập vào khoá chứng chỉ Private key

Sau khi đã nhập xong thì bạn lưu lại và tiến hành kiểm tra cấu hình file NGINX bằng lệnh nginx -t. Nếu không có lỗi gì xảy ra thì bạn khởi động lại NGINX bằng lệnh systemctl restart nginx hoặc bằng bảng Menu.