Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Dịch vụ xử lý mã độc WordPress

Bước 1: Kích hoạt Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Mặc định DirectAdmin sẽ tự động bật tính năng Let’s Encrypt, chúng ta sẽ kiểm tra Let’s Encrypt đã được bật trên máy của mình chưa bằng lệnh dưới đây

cd /usr/local/directadmin/conf
sed -n '/letsencrypt=1/p' directadmin.conf
sed -n '/enable_ssl_sni=1/p' directadmin.conf

Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt và SNI trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/conf
sed -i 's/letsencrypt=0/letsencrypt=1/' directadmin.conf
sed -i 's/ enable_ssl_sni=0/enable_ssl_sni=1/' directadmin.conf

Bước 3: Build letsencrypt

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

Sau khi hoàn tất 3 bước trên. Bạn đã có thể vào DirectAdmin và tick chọn Domain để cài SSL theo hướng dẫn này