Hướng dẫn nhập chứng chỉ SSL lên AAPANEL

Dịch vụ xử lý mã độc WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập chứng chỉ SSL đã có sẵn cho website trên AAPANEL

Các file cài đặt SSL bắt buộc phải có bao gồm:

  • Certificate (file .pem)
  • CA (Chain_RootCA_Bundle.crt)
  • Private Key (file .key).

1. Đăng nhập vào AAPANEL

Để nhập được chứng chỉ SSL thì bạn cần phải đăng nhập vào bên trong.

2. Nhập chứng chỉ SSL

Bạn chọn Website => Sau đó tick vào website

Tại đây bạn chọn tiếp SSL => Other Certificate và nhập vào thông tin chứng chỉ vào các khung tương ứng

  • Private key (KEY): Khung này thì bạn nhập vào privakey
  • Certificate (CRT/PEM): Khung này thì bạn nhập đồng thời chứng chỉ và CA vào

Sau khi nhập xong thì bạn chọn Save để lưu lại, và chọn Force HTTPS nếu muốn tự động chuyển hướng.

Nếu thành công bạn sẽ nhận được thông tin ảnh giống như tôi.

Chúc bạn thực hiện thành công.