Xác minh Doanh nghiệp

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh.

Quá trình kiểm tra & xác nhận mất khoảng hai hoặc ba ngày làm việc để hoàn thành toàn bộ quá trình xác nhận. Đó là khuyến cáo cho các trang web có giỏ mua hàng trực tuyến được đăng ký như là một thực thể kinh doanh.

Để có được SSL với mức xác minh Doanh nghiệp, bạn có thể được yêu cầu cho các tài liệu cần thiết.